မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ


မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း
.
Download • 521KB

20 views0 comments

Recent Posts

See All

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄) The Law of Pro