တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits


The Law of Protection of the Farmer Righ
.
Download • 123KB

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့
.
Download • 91KB

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄)

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (2014)- First Amendment

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့
.
Download • 31KB

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၈)

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (2018) - Second Amendment


တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အ
.
Download • 226KB

11 views0 comments

Subscribe to our Newsletter

Contact Us

ADDRESS

Sein Lae May Street
Next to Mercure Hotel

Off Kabaraye Pagoda Road, Yankin Township

PHONE

EMAIL

© 2020 Myanmar Agriculture Network (MAN). All Rights Reserved.