တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits


The Law of Protection of the Farmer Righ
.
Download • 123KB

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့
.
Download • 91KB

တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄)

The Law of Protection of the Farmer Rights and Enhancement of their Benefits (2014)- First Amendment